Comissió de Garantia de la Qualitat (CGQ) del SRI

This language version doesn't exist

Amb el convenciment que l’aposta per la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears implica un nou model de gestió comú a tota la institució -tant des del punt de vista acadèmic com de gestió-, el Consell de Direcció, en la seva reunió del dia 16 de febrer de 2010, va aprovar la creació de les comissions de garantia de la qualitat (CGQ) dels diversos serveis i unitats de la UIB.

Segons el que s'especifica a l'Acord Executiu, les funcions de la CQG de cada unitat o servei són:

  • Liderar i vetllar per la qualitat del servei o unitat i impulsar la cultura de la qualitat.
  • Implicar i motivar la resta dels membres del servei o unitat en la millora contínua.
  • Recollir i analitzar periòdicament les necessitats, les expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris.
  • Fer, revisar i actualitzar la carta de servei i de compromís del servei o unitat segons el que s’hagi establert.
  • Recollir i tractar la informació necessària per al seguiment correcte dels processos del servei o unitat.
  • Analitzar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es presentin i aprovar la proposta d’accions de millora pertinents.
  • Contribuir a la millora contínua de la institució.
  • Qualsevol altra que li sigui encarregada en el seu nomenament o li assigni la Gerència.

Composició nominal

Ricardo Sagrera Gazeley
Cap del Servei
Maria de les Neus Segura Agulló
Responsable de Qualitat i Secretària de la CGQ
Magdalena Lladó Lladó
 
Cristina Ginard Feron
 
Bárbara C. Ordinas Oliver
 
Llorenç Oliver Sastre
 
María del Carmen Mateu Alcover
 

Normativa

ACORD EXECUTIU pel qual es crea la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ) i es donen directrius per a la implantació d’un sistema de qualitat de la gestió